Wat zijn Mensenrechten?

WAT ZIJN MENSENRECHTEN?

Mensenrechten zijn gebaseerd op het principe van respect voor het individu. De fundamentele veronderstelling is dat iedere persoon een moreel en rationeel wezen is, dat met waardigheid behandeld moet worden. Het worden mensenrechten genoemd omdat ze universeel zijn. Terwijl landen of gespecialiseerde groepen bepaalde rechten genieten die alleen op hen van toepassing zijn, zijn mensenrechten er voor iedereen.

Veel mensen zullen de vrijheid van meningsuiting, van geloof en misschien een of twee rechten opnoemen als ze gevraagd worden naar hun rechten. Het staat buiten kijf dat dit belangrijke rechten zijn, maar de volledige reikwijdte van mensenrechten is erg breed. Ze betekenen keuzevrijheid en kansen. Ze betekenen de vrijheid om een baan te verkrijgen, een carrière te beginnen, een partner te kiezen en kinderen op te voeden. Ze omvatten het recht om veel te reizen en het recht om lucratief te werken zonder pesterij, misbruik en dreiging van willekeurig ontslag. Ze omvatten zelfs het recht op vrije tijd. Mensenrechten zijn uiteindelijk het fundament van alles wat voor de mensen dierbaar is in hun leven. In hun afwezigheid is blijvend geluk onmogelijk, omdat er geen persoonlijke veiligheid is, geen vrijheid en geen kans. Daarom hebben alle volkeren sinds lange tijd de essentiële belangrijkheid van mensenrechten erkend en hebben ernaar gestreefd om ze te verfijnen en te verdedigen. Lang voordat de term “mensenrechten” bestond, vochten en sneuvelden mannen en vrouwen voor deze principes.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is het voornaamste document in de wereld voor mensenrechten. De openingszin is een krachtige bevestiging van de grondbeginselen die aan de kern van het moderne mensenrechtensysteem liggen: “Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld”.

Human Rights